Ανοιχτά Δεδομένα Ερευνητικού Ευρετηρίου Πανεπιστημίου Κρήτης

Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς. Η επαναχρησιμοποίηση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες αποτελούν προϊόντα νέων τρόπων συνδυασμού και χρήσης αυτών των δεδομένων.Το προσδοκώμενο ωφέλιμο αποτέλεσμα έγκειται στην ενίσχυση τόσο της διαφάνειας και της συμμετοχής, όσο και στην δημιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της κοινωνίας των πολιτών και (νεοφυών) επιχειρήσεων, ώστε να παράσχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προσφέρονται ανοικτά από τους δημόσιους φορείς.

Τίτλος Γλώσσα Τύπος Αρχείου Κωδικοποίηση Ημερομηνία
Τίτλος Γλώσσα Τύπος Αρχείου Κωδικοποίηση Ημερομηνία
Εργαστήρια Π.Κ. Ελληνικά CSVJSON UTF8 03/06/2019
Εργαστήρια Π.Κ. Ελληνικά CSV ANSI 03/06/2019
Συνεργαζόμενα Εργαστήρια Π.Κ. Ελληνικά CSVJSON UTF8 03/06/2019
Συνεργαζόμενα Εργαστήρια Π.Κ. Ελληνικά CSV ANSI 03/06/2019
UOC labs. English CSVJSON UTF8 03/06/2019
UOC labs. English CSV ANSI 03/06/2019
Associated UOC labs. English CSVJSON UTF8 03/06/2019
Associated UOC labs. English CSV ANSI 03/06/2019

Περιγραφή πεδίων : XML

Περιγραφή πεδίων : XML

Περιγραφή πεδίων:

Πεδίο Περιγραφή Τύπος
Πεδίο Περιγραφή Τύπος
ΤΙΤΛΟΣ Ονομασία εργαστηρίου TEXT
TITLE Lab Title TEXT
ΦΕΚ Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) του εργαστηρίου TEXT
WEBSITE Ο ιστότοπος του εργαστηρίου TEXT
WEBSITE The Lab Website TEXT
ΚΎΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΠΕΔΙΟ Κύριο Επιστημονικό Πεδίο TEXT
SCIENTIFIC FIELD Research Field(s) TEXT
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου TEXT
SCIENTIFIC SUB FIELD Scientific Sub-Field(s) TEXT
ΤΜΗΜΑ Τμήμα TEXT
DEPARTMENT Department TEXT
ΤΟΜΕΑΣ Τομέας TEXT
DIVISION Division TEXT
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Υπεύθυνος ή Διευθυντής του εργαστηρίου TEXT
LAB-GROUP LEADER Name of the Lab/Group Leader TEXT
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Email του Εργαστηρίου ή του Υπεύθυνου ή Διευθυντή του εργαστηρίου TEXT
LAB EMAIL Email of the Lab or the Lab/Group Leader TEXT
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ RD Διεύθυνση Υπεύθυνου ή Διευθυντή του εργαστηρίου στο Ερευνητικό Ευρετήριο TEXT
RD LAB-GROUP LEADER URL URL of the Lab/Group Leader in the Research Directory TEXT
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ RD Διεύθυνση Εργαστηρίου στο Ερευνητικό Ευρετήριο TEXT
RD LAB URL URL of the Lab in the Research Directory TEXT